Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mzuim.katowice.pl. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji nowej strony internetowej: 2021-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (na archiwalnej stronie MZUiM),
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia; 
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu.

W takim przypadku, aby zapoznać się z treścią dokumentu, prosimy o:

 • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia OC do odczytu treści skanu lub
 • kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows, w tym umożliwiających skorzystanie z aplikacji Lupa, Narrator, włączenie dużego kontrastu itp.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać kontakt do osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

MZUiM powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MZUiM niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MZUiM może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 [PDF 105,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania treści pod katem WCAG
Administrator Systemowy 2021-05-04 20:11:55
Edycja dokumentu : Zmiana warstwy wizualnej.
Joanna Krzykowska 2021-03-26 11:28:55
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:48:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:47:51
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:47:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:46:54
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:46:17
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:12:06
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:09:08
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:06:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:02:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:59:15
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:58:50
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:56:57
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:54:04
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:53:23
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:52:26
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:47:09
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:46:09
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:45:24
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:38:31
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:23:56
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:09:41
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:08:36
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:07:50
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:06:32
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie deklaracji dostępności serwisu BIP
Administrator Systemowy 2020-11-27 13:36:43

Otwarte dane Pokaż dane