O Zarządzie

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM) jest jednostką miasta Katowice, działającą w formie jednostki budżetowej.
Terenem działania MZUiM jest miasto Katowice. 
Nadzór i kontrolę nad działalnością MZUiM sprawują: Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.

Przedmiotem działalności MZUiM jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków w zakresie zarządzania ruchem drogowym, monitorowania go, organizacji transportu, w tym transportu zbiorowego, na terenie miasta Katowice, jak również niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Na majątek MZUiM Katowice składają się środki trwałe o łącznej wartości (stan na na 01.01.2021):

brutto: 3.726.770.308,62 zł
umorzenia: 1.724.628.063,09 zł
netto: 2.002.142.245,53 zł

Pod administracją MZUM znajduje się:

 • 551,8 km dróg, z czego:

  • 32,6 km to drogi krajowe
  • 2,5 km to drogi wojewódzkie
  • 198,6 km to drogi powiatowe
  • 318,1 km to drogi gminne
 • 99 obiektów mostowych z czego:
  •  2 o łącznej długości 1184,00 m na drogach wojewódzkich
  • 31 o łącznej długości 1284,39 m na drogach krajowych
  • 56 o łącznej długości 1450,44 m na drogach powiatowych
  • 10 o łącznej długości 86,18 m na drogach gminnych
 • Tunel pod rondem o długościach naw: 665 m i 659 m
 • 29 przejścia podziemne
 • 34 nadziemnych kładek dla pieszych.
Statut, Regulamin organizacyjny oraz sprawozdania finansowe.
Wyniki przeprowadzonych kontroli.
Rejestry, ewidencje, archiwa.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 13:52:54
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 12:38:45
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych liczbowych.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 10:09:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-22 13:07:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 14:05:35
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:29:18
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane