Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (tj. każdej informacji o sprawach publicznych) są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  • wglądu do dokumentów urzędowych MZUiM.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Sposób udostępniania informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej MZUiM,
  • udostępniania na wniosek osoby/podmiotu,
  • udostępniania w centralnym repozytorium.

Informacja publiczna może być udostępniana również:

  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  • przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1), urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MZUiM w Katowicach jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona bez pisemnego wniosku - w formie ustnej lub pisemnej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MZUiM, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji MZUiM zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, MZUiM zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, MZUiM może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

MZUiM, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Prawo dostępu do informacji publicznej podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do pewnych danych jest również ograniczony z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Pozostałe informacje
Wniosek może być przesłany do MZUiM w dowolnej formie, ale powinien dokładnie opisywać, jakiej informacji dotyczy oraz określać sposób i formę jej udostepnienia.
Wniosek może być anonimowy.
Wszelkie dane o kanałach przekazywania informacji do MZUiM znajdują się tutaj.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 13:37:57
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie informacji.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 13:09:39

Otwarte dane Pokaż dane