Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi MZUiM prowadzi korespondencję w formie papierowej oraz mailowej

Administratorem danych osobowych w ramach prowadzonej korespondencji w postaci papierowej i elektronicznej jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przetwarzane w celu:

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MZUiM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO*)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych, przekazywania informacji, wezwań, wydawania decyzji, postanowień, zgód, uzgodnień itd. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz przepisami ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym)
 • odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną (e-mail) (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego działania potwierdzającego osoby pytającej.

Szczegółowe informacje o podstawach prawnych znajdują się:

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres minimum 5 lat, po czym zostają usunięte. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do prawomocnego zakończenia postępowań, w których dane stanowią dowód. Szczegółowe informacje o okresie przechowywania znajdują się w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych usług.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

 • prawo dostępu do treści swoich danych – ograniczone m.in. ochroną praw i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do odwołania zgody; zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona;
 • prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba że interesy Administratora będą miały charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. do czasu stwierdzenia czy podstawy sprzeciwu osoby są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw po stronie Administratora;
 • prawo do przenoszenia danych przekazanych w formie elektronicznej;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych zawartych w korespondencji mogą być podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty hostujące pocztę e-mail, a także podmioty świadczące usługi prawne. Dane adresowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji.

Możemy również przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania i organom administracji publicznej, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych może być dobrowolne lub jest wymogiem ustawowym niezbędnym do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną (e-mail) lub rozpatrzenia złożonego wniosku.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.

 


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-06-25 14:15:43
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-06-25 14:14:37
Wprowadzenie dokumentu :

Administratorem danych osobowych w ramach prowadzonej korespondencji w postaci papierowej i elektronicznej jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przetwarzane w celu:

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MZUiM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO*)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych, przekazywania informacji, wezwań, wydawania decyzji, postanowień, zgód, uzgodnień itd. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz przepisami ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym)
 • odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną (e-mail) (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego działania potwierdzającego osoby pytającej.

Szczegółowe informacje o podstawach prawnych znajdują się:

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres minimum 5 lat, po czym zostają usunięte. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do prawomocnego zakończenia postępowań, w których dane stanowią dowód. Szczegółowe informacje o okresie przechowywania znajdują się w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych usług.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

 • prawo dostępu do treści swoich danych – ograniczone m.in. ochroną praw i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do odwołania zgody; zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona;
 • prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba że interesy Administratora będą miały charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. do czasu stwierdzenia czy podstawy sprzeciwu osoby są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw po stronie Administratora;
 • prawo do przenoszenia danych przekazanych w formie elektronicznej;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych zawartych w korespondencji mogą być podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty hostujące pocztę e-mail, a także podmioty świadczące usługi prawne. Dane adresowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji.

Możemy również przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania i organom administracji publicznej, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych może być dobrowolne lub jest wymogiem ustawowym niezbędnym do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną (e-mail) lub rozpatrzenia złożonego wniosku.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.

 


Joanna Krzykowska 2021-06-25 14:10:30

Otwarte dane Pokaż dane