Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zakresem monitoringu na terenie Węzła Przesiadkowego „Sądowa" w Katowicach przy ul. Sądowej

Węzeł Przesiadkowy „Sądowa" w Katowicach przy ul. Sądowej jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Administratorem danych pochodzących z nagrań monitoringu wizyjnego jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice (MZUiM).

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapewnienie ochrony mienia komunalnego (art. 6 ust. 1 lit. c. oraz e. RODO).

Podstawa prawna: art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku np. aktów wandalizmu postępowanie będzie prowadzone przez Straż Miejską lub Policję.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do nagrań z Państwa wizerunkiem – ograniczone ochroną praw i wolności innych osób znajdujących się na nagraniu;
  • prawo żądania usunięcia danych - jeśli nagranie nie stanowi dowodu w sprawie;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. jeśli nagranie jest potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do czasu stwierdzenia przez organ nadrzędny czy podstawy sprzeciwu osoby są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw po stronie Administratora;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że interes Administratora danych będzie miał charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Każde żądanie realizacji prawa jest rozpatrywane przez MZUiM indywidualnie.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MZUiM: mzum@mzum.katowice.pl

Dane osobowe na nagraniach monitoringu są przetwarzane maksymalnie przez ok. 30 dni, po czym zostają nadpisane nowymi danymi. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do daty prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, które na podstawie zawartej umowy z MZUiM będą serwisowały sprzęt i programowanie wykorzystywane do monitoringu wizyjnego. Sygnał monitoringu jest udostępniony podmiotom realizującym zadania wynikające z zamówienia publicznego pn. „Obsługa operatorska dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec”, tj.: Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o., Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, a także Prezydentowi Miasta Katowice - celem podłączenia sygnału monitoringu na węźle do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA). Dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. Policja, Straż Miejska, sądy, prokuratura), np. w przypadku aktu wandalizmu.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego.

W celu uzyskania fragmentu nagrania z monitoringu wizyjnego prosimy o:

  • zgłoszenie się w pierwszej kolejności na Policję (np. z powodu kradzieży, pobicia itd.), w drugiej kolejności prosimy o przesłanie na adres mzum@mzum.katowice.pl zapotrzebowania zabezpieczenia fragmentu nagrania (podając datę zdarzenia i orientacyjny przedział czasowy);
  • w przypadku niezgłoszenia się na Policję – prosimy o przesłanie wniosku o udostępnienie fragmentu nagrania na adres: Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice. Można także skorzystać z platformy ePUAP > Sprawy ogólne > Pismo ogólne (https://epuap.gov.pl).

We wniosku należy podać: datę zdarzenia, orientacyjny przedział czasowy oraz cel, w jakim Pani/Pan potrzebuje danego fragmentu nagrania.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-06-08 13:39:58
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-02-18 13:44:10
Edycja dokumentu : Wyróżnienie najistotniejszych informacji.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 10:06:16
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:49:39

Otwarte dane Pokaż dane