Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie MZUiM

Administratorem danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym (np. gości) jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Przebywanie na terenie MZUiM, objętym monitoringiem wizyjnym, powoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez MZUiM. Sprzeciw wobec objęcia swojego wizerunku monitoringiem jest równorzędne z brakiem możliwości przebywania na tym terenie.

Monitoringiem objęte są:

  • w przypadku siedziby przy ul. Kantorówny 2a – teren zewnętrzny, zabudowane przejście między budynkami (tzw. łącznik) oraz sekretariat
  • w przypadku bazy przy ul. Milowickiej 1 - teren zewnętrzny
  • w przypadku Kopuły na rondzie gen. Jerzego Ziętka – teren zewnętrzny, pomieszczenia wewnętrzne, z wyłączeniem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.

Obszar monitorowany oznaczony jest za pomocą odpowiednich tablicy informacyjnej oraz znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Wizerunek osób w nagraniach monitoringu wizyjnego jest przetwarzany w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osób, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapewnienia ochrony mienia komunalnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO* w zw. z art. 9a oraz 50 ustawy o samorządzie gminnym).

Okres przechowywania danych osobowych z monitoringu wizyjnego

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ok. 20 dni, po czym zostają usunięte poprzez nadpisane nowymi danymi. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód. Odrębny okres przetwarzania dotyczy nagrań z monitoringu wokół Kopuły na rondzie gen. Jerzego Ziętka oraz z tunelu pod rondem ze względu na przesył sygnału do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) Urzędu Miasta Katowice.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

  • prawo dostępu do nagrań – ograniczone m.in. ochroną praw i wolności innych osób znajdujących się na nagraniu;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że interesy Administratora będą miały charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli np. nagranie jest potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do czasu stwierdzenia czy podstawy sprzeciwu osoby są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw po stronie Administratora;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku są: agencje ochrony osób i mienia zabezpieczające tereny i budynki należące do MZUiM oraz obsługujące bieżący obraz monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczające wejścia do budynków. W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych w postaci wizerunku mogą być podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia, wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, a także podmioty świadczące usługi prawne.

Sygnał monitoringu wokół Kopuły na rondzie gen. Jerzego Ziętka oraz z tunelu pod rondem jest udostępniony do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) Urzędu Miasta Katowice.

Możemy również przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania i organom administracji publicznej, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W celu uzyskania fragmentu nagrania z monitoringu wizyjnego prosimy o:

  • zgłoszenie się w pierwszej kolejności na Policję (np. z powodu kradzieży, pobicia itd.), w drugiej kolejności prosimy o przesłanie na adres mzum@mzum.katowice.pl zapotrzebowania zabezpieczenia fragmentu nagrania (podając datę zdarzenia i orientacyjny przedział czasowy);
  • w przypadku niezgłoszenia się na Policję – prosimy o przesłanie wniosku o udostępnienie fragmentu nagrania na adres: Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice. Można także skorzystać z platformy ePUAP > Sprawy ogólne > Pismo ogólne (https://epuap.gov.pl).

We wniosku należy podać: datę zdarzenia, orientacyjny przedział czasowy oraz cel, w jakim Pani/Pan potrzebuje danego fragmentu nagrania.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja zapisu.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 12:33:12
Edycja dokumentu : Aktualizacja zapisu.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 12:33:04
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 12:09:23

Otwarte dane Pokaż dane