Witamy na stronie MZUM Katowice!

 

Serdecznie witamy w oficjalnym serwisie internetowym

Uwaga !!!

 

Od dnia  16-03-2020 r. opłaty za postój pojazdu w strefie  płatnego parkowania należy uiszczać w parkomatach lub przelewem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty postoju pojazdu. (zgodnie z paragrafem 6 zał nr 3 do uchwały Nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019r.-  Regulaminu  poboru opłat w spp m. Katowice.) Sprzedawcy biletów nie będą pobierali opłat gotówkowych za postój pojazdu w spp. W rejonach gdzie nie ma parkomatów, opłaty proszę dokonywać na konto MZUiM NR  47 1020 2313 0000 3702 0514 9499. Biura przy ul. Warszawskiej  nr 19 i nr 27 oraz kasa od 13 marca br.  do odwołania nie obsługują interesantów. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Prosimy o wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.

O wszelkich zmianach dot. funkcjonowania spp w Katowicach będziemy informować na bieżąco.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zachęca się do wnoszenia opłaty za postój przelewem na konto MZUiM

 

Uwaga !!!

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nasza jednostka zamyka do odwołania kasę na ul Kantorówny 2a wszelkie płatności dot: zajęcia pasa drogowego, zezwolenia przejazd ponadnormatywny, koperty w strefie płatnego parkowania, prosimy regulować drogą elektroniczną na konto banku PKO 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.

 

Uwaga !!!

            W związku z prowadzoną przebudową mostu drogowego w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą w Katowicach, Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że w dniu 30.03.2020 r. wprowadzony  zostanie kolejny etap organizacji ruchu na ul. Kijowskiej, który obejmował będzie drugą część remontowanego mostu. Ruch samochodowy będzie odbywał się wahadłowo.  W celu utrzymania ciągłości ruchu pieszego zostaną wyznaczone  tymczasowe przejścia dla pieszych. Na czas remontu komunikacja autobusowa będzie się odbywała bez zmian, zgodnie z rozkładami jazdy z przed remontu. Po zakończeniu całości robót nastąpi przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu z przed remontu.
Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu -  do dnia 11.07.2020 r. 
Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga !!!

W związku z realizacją zadania pn. "Rozbiórka wiaduktu kolejowego w ciągu rozebranego toru  kolejowego nad ulicą Bocheńskiego w Katowicach”, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  informujemy, że w dniu 17.03.2020 r. zostanie wprowadzony I etap czasowej organizacji ruchu drogowego, obejmujący lewostronne zwężenie jezdni ulicy Bocheńskiego na okres demontażu barier energochłonnych na skrzyżowaniu zlokalizowanym po północnej stronie wyburzanego wiaduktu.

W dniu 18.03.2020 r. zostanie wprowadzony II etap czasowej organizacji ruchu drogowego dla ww. zadania, obejmujący zamknięcie wschodniej jezdni w rejonie wyburzanego wiaduktu i skierowanie ruchu kołowego na jezdnię zachodnią oraz wyznaczenie objazdu dla pojazdów poruszających się od strony autostrady A4 w kierunku ulicy Michejdy i poruszających się ulicą Michejdy w kierunku Centrum.

Następne etapy wdrażania tymczasowej organizacji ruchu będą wprowadzane sukcesywnie o czym MZUiM w Katowicach będzie informował  z odpowiednim wyprzedzeniem.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: do dnia 31.05.2020 r.

Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą nastąpić w tym okresie. 

Uwaga !!!

Apelujemy do Petentów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w MZUiM. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

 

 

Uwaga !!!

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że dla zadania pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach – Etap II – kierunek Mysłowice” wprowadzi tymczasową organizacje ruchu.

W związku z prowadzeniem prac remontowych na ww. wiadukcie drogowym z dniem 03.03.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzeniem T-I.7221.831.2016.PS z dnia 07.11.2016 r oraz zatwierdzeniem T-I.7221.997.2019.SB  z dnia 13.11.2019 r. [termin ważności do dnia 31.12.2020 r.]. Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie południowa jezdnia ul. Bielskiej – kierunek jazdy Katowice, a ruch dwukierunkowy odbywał się będzie jezdnią północną - kierunek jazdy Tychy. Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na okres około 3 miesięcy.

Zmiany organizacji ruchu mają na celu dokończenie remontu. Zakres prac obejmował będzie naprawę wadliwie wykonanej zaprawy PCC polegającej na jej skuciu, wypiaskowaniu powierzchni i nałożeniu nowej zaprawy.

MZUiM w Katowicach pragnie  poinformować, iż sprawa powyższego wiaduktu traktowana jest priorytetowo.

 

 

Uwaga !!!

 

    Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2020 r. w Katowicach, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Gawronów oraz na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Ceglaną, realizowane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Zajęcia planujemy realizować w godz. 10:00-14:00.
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej nastąpi w porozumieniu z firmą Synchrogop w Katowicach.

 

 

 

 

Uwaga !!!

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Kantorówny 2a zawiadamia jednostki gospodarcze i osoby fizyczne zamierzające w 2020 r. zajmować tereny uliczne (jezdnie, chodnik, place, zieleńce, pobocza) do wykonania robót ziemnych lub na inne cele (roboty elewacyjne, dekarskie, itp.), że zamiary takie należy zgłaszać wstępnie do MZUiM Katowice w terminie do dnia 20 marca 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać plan lub szkic sytuacyjny precyzujący miejsce i obszar terenu przeznaczony do zajęcia oraz planowany czasookres trwania robót.Niedokonanie wstępnego zgłoszenia może być przyczyną późniejszej odmowy wydania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Inicjatywa nasza ma znaczenie koordynacyjne i dlatego fakt wstępnego zgłoszenia zamierzeń nie zwalnia zainteresowanych od procedury uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ustalonej przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.Inne informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Sekcji ds. Zajęcia Pasa Drogowego MZUiM Katowice tel. 256-99-01, 256-99-17 wew. 121 i 114.

Uwaga !!!

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że w dniu 29.11.2019 r. została przywrócona stała organizacja ruchu na wiadukcie drogowych w ciągu ul. Kołodzieja. Ruch pieszych odbywać się będzie bez zmian- obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga !!!

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2019 r., realizowane będą zajęcia
z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.
Zajęcia planujemy przeprowadzić  na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Gawronów
w Katowicach, w godzinach 10:00 - 14:00

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej nastąpi w porozumieniu z firmą Synchrogop
w Katowicach. 

Uwaga !!!

 

    Uprzejmie informuję, że w miesiącu październiku 2019 r., realizowane będą zajęcia
z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji
w Katowicach.
    Zajęcia planujemy realizować w dniu 21 października 2019 r. na skrzyżowaniu
ul. Kościuszki z ul. Gawronów w Katowicach, w godzinach 10:00 - 14:00
    Wyłączenie sygnalizacji świetlnej nastąpi w porozumieniu z firmą Synchrogop
w Katowicach.

UWAGA !!!

Informacje o sprawozdaniach finansowych w tym również informacja dodatkowa  są załączone w zakładce Statut organizacyjny MZUiM katowice

 

UWAGA !!!

 Zapraszamy na platformę zakupową Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice 

 

UWAGA !!!

Z dniem 4 marca 2019 roku w ramach relokacji, parkomat z ulicy Sądowej został przeniesiony na ulicę Kordeckiego.

 

UWAGA !!!

 Informacje związane ze zmianami w organizacji ruchu w związku ze szczytem klimatycznym COP24
są dostępne pod linkiem:


testp.umk.um.katowice.pl/strony/aktualnoscihot.aspx

 

 

Uwaga !!!

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. kasa przy ul. Kantorówny 2a będzie czynna do godziny 13, natomiast w dniu 31 grudnia 2018 kasa będzie nieczynna.

Uwaga !!!

W związku z wejściem rozporządzenie nr 4/18 Wojewody Śląskiego z dnia
8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


 

Uwaga!!!

Informujemy, iż w ostatnim dniu roboczym miesiąca (z wyjątkiem grudnia) kasa przy ul. Józefy Kantorówny 2a czynna jest do godziny 12:00.

 

 


 

UWAGA!!!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

 

 

  UWAGA!!!

    W parkomatach istnieje możliwość dokonywania opłaty karta ŚKUP. Jednocześnie z uwagi na dużą ilość zapytań dotyczących kart ŚKUP informujemy, że wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej organizacji wdrażającej to jest KZK GOP adres strony http://www.kzkgop.com.pl  zakładka "karta ŚKUP"

UWAGA!!!

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 nastąpi zmiana rachunków bankowych MZUiM na:

DOCHODY
(za decyzje, opłaty parkingowe, koperty, udostępnienia pasa drogowego):       47 1020 2313 0000 3702 0514 9499
WYDATKI:        05 1020 2313 0000 3302 0514 9481
ZFŚS:               92 1020 2313 0000 3402 0514 9515
DEPOZYTY
(wadia i zabezpieczenia): 97 1020 2313 0000 3202 0514 9523

UWAGA!!!

Informujemy, że w chwili obecnej oddane zostały już do użytku parkomaty w następujących lokalizacjach:

1. Adama Mickiewicza (vis a vis parkingu przy nr 32)
2.  Andrzeja (róg z Batorego)
3. Andrzeja (vis a vis nr 19)
4. Chopina w rejonie nr 7
5. Dąbrowskiego róg Plebiscytowa nr 9/11
6.  Dąbrowskiego 19 róg z Lompy
7. Dąbrowskiego z Reymonta (róg)
8. Drzymały w rejonie nr 4
9. Dworcowa (vis a vis nr 1)
10. Dworcowa (w rejonie nr 5/róg z Dyrekcyjną)
11. Francuska (róg z Mariacką Tylna (Parking)
12. Francuska w rejonie nr 15
13. Fryderyka Chopina (w rejonie nr 10)
14. Gliwicka (w rejonie nr 1)
15. Henryka Dąbrowskiego nr 13 (róg z Sienkiewicza)
16. Henryka Dąbrowskiego nr 6
17. Henryka Sienkiewicza (w rejonie nr 6-8)
18. Jagiellońska naprzeciw 19
19. Jagiellońska nr 14
20. Jagiellońska nr 26
21. Jagiellońska nr 4
22. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 14)
23. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 17)
24. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 7)
25. Jana III Sobieskiego (vis a vis nr 11/róg z Opolską)
26. Jana III Sobieskiego (w rejonie nr 4/w zieleńcu)
27. Jana Kochanowskiego /Plac Karola Miarki (na rogu)
28. Jana Kochanowskiego nr 7
29. Józefa Lompy nr 9
30. Kobylińskiego w rejonie nr 4
31. Kopernika (w rejonie Drzymały nr 1/róg z Drzymały)
32. Kopernika w rejonie nr 14a
33. Kościuszki 12
34. Kościuszki w rejonie nr 29
35. Kościuszki w rejonie nr 6
36. Matejki vis a vis nr 8
37. Mikołaja Kopernika (róg Styczyńskiego)
38. Mikołaja Kopernika (vis a vis nr 26-28)
39. Młyńska nr 2/4 obok UM
40. Moniuszki w rejonie nr 12
41. Moniuszki w rejonie nr 4-6
42. Moniuszki w rejonie nr 5-7
43. Opolska (w rejonie nr 13)
44. Opolska (w rejonie nr 2)
45. Opolska (w rejonie nr 8/róg z Sokolską)
46. Piastowska róg z Uniwersytecką
47. Piastowska w rejonie nr 2
48. Piotra Skargi/Plac Synagogi
49. Podgórna (róg z Wojewódzką)
50. Podgórna róg z Dąbrowskiego
51. Sądowa w rejonie nr 2
52. Skłodowskiej (vis a vis budynku z   Krzywej 12)
53. Skłodowskiej w rejonie nr 20
54. Słowackiego 11
55. Sokolska (w rejonie nr 6)
56. Starowiejska (vis a vis nr 5)
57. Stefana Batorego (naprzeciw nr 7)
58. Stefana Batorego (w rejonie nr 1)
59. Teatralna BGŻ
60. Teatralna w rejonie nr 16
61. Teatralna w rejonie nr 8-10
62. Tylna Mariacka w rejonie nr 19
63. Tylna Mariacka w rejonie nr 3
64. Uniwersytecka w rejonie nr 13
65. Uniwersytecka w rejonie nr 4
66. Warszawska (w rejonie nr 6)
67. Warszawska nr 10
68. Warszawska nr 11
69. Warszawska nr 27
70. Warszawska w rejonie Banku PKO/ róg Mielęckiego
71. Wojewódzka (vis a vis nr 30)
72. Wojewódzka obok kina Rialto (róg z Plebiscytową)
73. Wojewódzka róg z Reymonta
74. Zabrska (w rejonie nr 5)
75. Żwirki i Wigury (w rejonie nr 6)
76. Żwirki i Wigury 14
77. Żwirki i Wigury obok Policji
78. Żwirki i Wigury w rejonie nr 24, vis a vis US

Informujemy, iż wszelkie zapytania dotyczące parkomatów są dostępne pod numerami telefonów:

Dyspozytornia parkomatów: 698 634 560
Dyspozytor ds.parkomatów Śliwiński Patryk 602 292 563

w godzinach pracy biura 8-16:30

  

 

 

 

 


 

Deklaracja przez internet

   Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęca do składania deklaracji   podatkowych drogą elekroniczną po przez portal:


                             www.e-deklaracje.gov.pl 

   Na portalu dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i wysyłania. Wysyłanie deklaracji podatkowej przez internet w systemie e-Deklaracje jest najprostrzym i najszybszym sposobem złożenia deklaracji

  

 

 


 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów mieści się w Katowicach na ul. Kantorówny 2a

jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 1500  

Dział Nadzoru Systemu Parkowania z siedzibą w Katowicach na ul. Warszawskiej 19

otwarty jest w poniedziałek w godzinach: 900 – 1700

                                          oraz od wtorku do piątku 900 – 1530

Zapraszamy do zaznajomienia się z zasobami witryny.

 

 

 


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 09:18 przez: Andrzej Ponikło
FAQ